วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ความหมายของวัสดุอุตสาหกรรม

     หมายถึง  สิ่งต่าง ๆ ที่เรานำมาใช่ประโยชน์ เช่น สร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างทางสถาปัตกรรมต่าง ๆ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ตลอดจนเครื่องใช้ในการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้คุณภาพและราคาของวัสดุนั้นเลวลงหรือดีขึ้น ถูกลงหรือแพงขึ้น เพราะหากมีการผลิตวัสดุดังกล่าวใกล้กับแหล่งกำเนิดย่อมทำให้ราคาของวัสดุที่ถูกกว่าที่ที่มีการผลิตวัสดุไกลแหล่งกำเนิด ในลักษณะเดียวกันหากวัสดุที่ผลิตได้มาจากแหล่งกำเนิดที่มีคุณภาพดีก็ย่อมเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าวัสดุที่นำมาใช้งานจะมีคุณสมบัติในเบื้องต้นดีไปด้วย หากไม่มีตัวแปรอื่นมาทำให้คุณภาพของวัสดุเปลี่ยนแปลง 
     ปัจจุบันสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ก็คือการพัฒนาวัสดุและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักของเทคโนโลยีนั้น ๆ ดังนั้นเราเองในฐานะของผู้ผลิตและผู้ใช้งานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาถึงคุณสมบัติและวิธีการใช้งานของวัสดุและอุปกรณ์นั้นอย่างแท้จริงเสียก่อน (บางครั้งอาจจะต้องศึกษาถึงโครงสร้างขั้นเบื้องต้นของวัสดุนั้นด้วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดและความเสียหายที่จะเกิดกับชิ้นงานของเราเนื่องมาจากการใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ผิดวัตถุประสงค์ 
     ดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้การนำวัสดุไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่เกิดขึ้นใหม่หรือวัสดุเดิมที่มีอยู่แล้ว  ซึ่งอาจจะเป็นการปรับปรุงกระขบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณของวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นวัสดุ การนำวัสดุไปใช้อย่างประหยัด หรือการเก็บรักษาวัสดุให้มีอายุในการใช้งานยาวนานที่สุดตลอดจนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการพยายามคิดค้นหาวัสดุใหม่เพื่อนำมาใช้งานทดแทนวัสดุจากธรรมชาติที่ลดน้อยลงทุกวันโดยให้มีคุณสมบัติที่เท่าเทียมกันหรือดีกว่าเดิมแต่ไม่เป็นการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งกระบวนการผลิต การเก็บรักษา และการใช้งาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น