วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สมบัติของวัสดุอุตสาหกรรม


        สมบัติของวัสดุ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ
        ความหมายของสมบัติ
                  สมบัติ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของวัสดุนั้น ๆ เช่น ความทนต่อการกัดกร่อน  ความคงทนต่ออุณหภูมิ การนำไฟฟ้า การนำความร้อน ความหนาแน่น  จุดหลอมเหลว และความแข็งแรง
     1. สมบัติทางเคมี ( Chemical Properties
               หมายถึง ส่วนผสมทางเคมีของวัสดุนั้น ความทนทานต่อการกัดกร่อน ความคงทนต่ออุณหภูมิ สมบัติเหล่านี้ของวัสดุแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะต้องคำนึงถึงวัสดุใด ๆ มาใช้งาน
               2. สมบัติทางกายภาพ ( Physical Properties )
                   หมายถึง ความสามารถในการนำไฟฟ้าและการนำความร้อน ความหนาแน่น   จุดหลอมเหลวของวัสดุต่าง          
        3. สมบัติทางกล ( Mechanical Properties )
      หมายถึง ความสามารถต่อการตอบสนองต่อแรงทางกล ที่มากระทำต่อวัสดุนั้น เช่น
             ความแข็งแรง ( strength ) หมายถึง เมื่อมีแรงมากระทำต่อวัสดุจะเกิดแรงภายในเนื้อวัสดุขึ้นต้านแรงกระทำนั้น
          ความแข็งแรงของวัสดุมีหลายอย่าง เช่น
      1.1 ความแข็งแรงในการรับแรงดึง ( Tensile Strength )
      1.2 ความแข็งแรงในการรับแรงอัด ( Compressive Strength )
      1.3 ความแข็งแรงเฉือน( Shearing Strength )
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น